ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Mimarlar Odası Antalya Şubesi “Bıktıramazsınız”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi “Bıktıramazsınız”
Yayınlama: 09.02.2024
7
A+
A-

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Adliye Sarayı yanında bulunan Karayolları arazisinin bir kez daha ticari tesis alanına dönüştürülerek ranta açılması girişimlerini yeniden yargıya taşıdı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhinde açtığı davada yeni planların iptalini talep eden Mimarlar Odası, “Kentin ihtiyacı olan kamu alanlarının ranta kurban edilmesinde ısrar edildikçe, Mimarlar Odası da engellemek için ısrar edecektir” açıklaması yaptı.

Kentin ihtiyacı olan kamu alanlarının ranta kurban edilmesinde ısrar edildikçe, Mimarlar Odası da engellemek için ısrar edecektir.

Bilindiği gibi kamuoyunun uzun süre gündeminde kalan, 2005 ve 2012 yıllarında mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Resmi Kurum Alanı Özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, Antalya, Bahçelievler Mahallesi eski 4520 Ada 125 parsel sayılı taşınmaz, Özelleştirme İdaresince bir bölümünün ticari tesis alanına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliğinin iptali istemiyle Şubemiz ve bazı meslek odalarınca dava açılmıştır. Açılan davada,  davaya bakan Mahkemece, plan değişikliği, iptal gerekçeleri doğrultusunda; “…… taşınmaza getirilen ticaret kullanımının, “Kamu Kurum Alanları” arazi kullanım kararı kümeleşmesini bozması, bu aks üzerinde yer seçmiş mevcut kamu kurumlarının konumlarının korunması ve ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi yoluyla erişilebilirliği yüksek hale getirilmiş bir idari merkez oluşturma stratejisini değiştirmesi ve yine dava konusu idari işlem tarihinden sonra onaylanan kent bütünü 1/25000 ölçekli nazım imar plan revizyonunda, dava konusu imar plan değişikliği kararlarını kapsamaması ve ilgili kurum görüşlerinin dikkate alınmadan plan değişikliği yapılmış olması, Antalya Adliye Sarayının yanında yer alan bu taşınmaza Adliye tarafından yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmasına karşın, bu işlevi yerine getirmek üzere resmi kurum alanı olarak kamusal kullanıma ayrılmış bir taşınmazın bir bölümünün ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile uygun görülen uyuşmazlık konusu 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır.” Gerekçeleri ile 05.10.2015 tarihinde oy birliği ile iptal edilmişti, karar Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresince temyiz edilmiş ve bozulması istenmiştir.

Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nca bakılan temyiz ve bozulma istemi, 01.06.2016 tarihinde reddedilerek, Esas yönünden oybirliği, kesinlik yönünden oy çokluğu ile onanarak kesinleştirmiştir.

Danıştay Dava Daireleri Kurulu kararı doğrultusunda alanın ticari amaçla kullanılmasının ve özelleştirilmesinin önü kesin olarak kapatılmış olmasına karşın,  parsel İfraz edilerek Resmi Kurum Alanına halen hizmet veren Adliye Binası yapılmış, İptal edilen ve 4520 ada 140 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edile 10 000 m²’lik bölümü, özelleştirme kapsamı ve programına alınarak, Özelleştirme İdaresince E:1.00; Yençok:10 kat kullanım kararı getirilen yeni bir plan 17 Kasım 2023 tarihinde onanarak 11.12 2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Mahkemenin kararlarında da belirtildiği gibi, plan bütünlüğü çerçevesinde resmi kurum alanı sürekliliğinin sağlanması, bunun yanında, çevredeki sokaklar dahil caddenin ortasının bile

otopark olarak kullanıldığı ve yoğun bir trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgede, birçok resmi kurumun da bulunması göz önünde bulundurularak, otopark sorununun çözümü ve yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına veya olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile zor durumda olan öğrenciler için yurt yapılmasına yönelik planlanması gereken alanın, satışının yapılabilmesi için rant amaçlı Ticari Alan olarak planlanması ısrarını kabul etmediğimizi, açıklanan nedenlerle Özelleştirme İdaresince onaylanan planların iptali istemiyle Odamızca dava açıldığını,

 

 

 

 

REKLAM ALANI