ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Serik Kadriye sahili şimdilik kurtuldu

Serik Kadriye sahili şimdilik kurtuldu
Yayınlama: 11.03.2024
20
A+
A-

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan yazılı basın açıklamasında, Serik’in Kadriye Mahallesi sahiline, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Günübirlik Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Golf ve Konaklama Alanı ve Orman Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin onaylanan plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği duyuruldu.

Yargı; Serik Kadriye ve Belek Mahallesi Kamu Yararına Aykırı Rant Planlarını İptal Kararının, Bakanlıkça Temyizen Bozulması İsteminin Reddine Kesin Olarak Karar verdi.

Antalya, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 145 ada 23-24 ve 42 parsele ilişkin  “ Serik KAMPİNK-Belek GÜNÜBİRLİK alanı, Orman Yangın üssü ve Spor alanı” kullanım kararını, “Günübirlik tesis alanı, Turizm Tesis Alanı ve Orman Yangın Üssü” kullanım alanına dönüştüren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan ve inceleme kurulunca 16 Ocak 2020 Tarih ve 2020 701-02 sayılı kararı doğrultusunda ONAYLANAN,  28 Ocak 2020 Tarihli 1/25.000 Ölçekli çevre planı ilave ve değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli İmar planı değişikliği ile

Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi 579 ada 19, 36 ve 37 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Serik Kamping-Belek Günübirlik alan, orman Yangın Üssü ve spor alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Kurulunun 16.01.2020 tarihli, 701-02 sayılı kararı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28.01.2020 tarihinde Onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile Kadriye Günübirlik Alanı ve Golf ve Konaklama Alanında Günübirlik Tesis Alan, Teknik Altyapı Alanı kararı getiren plan değişikliğinin iptali istemiyle Mimarlar Odası Bazı vatandaşlarımız ile birlikte dava açmıştı.

Her iki davaya bakan Antalya 5. İdare Mahkemesince; “…. dava konusu imar planı değişikliğinde imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak, dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” yönünde hüküm kurarak, plan değişikliğinin iptaline karar verilmiş, kararlar Bakanlıkça istinafa götürülmüş, istinaf başvurusu, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince reddedilmiştir.

İstinaf başvurusunun reddine dair Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince verilen kararlar, Bakanlıkça usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istemiyle temyiz edilmiştir. Temyiz başvurularına görüşen Danıştay 6. Dairesi, 08.11.2023 tarih ve K: 2023/8052 karar sayılı ve K:2023/8056 karar sayılı kararları ile Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince verilen kararların ve dayandığı gerekçelerin hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, kararların ONANMASINA kesin olarak karar vermiş ve iptal kararı kesinleşmiştir.

Ancak, Bakanlık yargı süreci devam ederken aynı alanlara ilişkin Günübirlik Tesis alanı, Turizm tesis alanı, teknik alt yapı alanı, Golf Tesis Alanı kararların içeren her iki alan için de yeni bir plan yaparak onamıştır. Bakanlıkça onana planların iptali istemiyle de bazı vatandaşlar ile birlikte Odamızca dava açılmıştır. Antalya 5. İdare Mahkemesinin E: 2022/1115 Esas ve Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1227 Esas sayılı dosyaların ile görülmekte olan ve yargı süreci devam eden davalarda da,

Halkımız adına beklentimiz, davaya bakan Sayın Mahkemelerce, açıkça hukuka aykırılığı Danıştay 6. Dairesi 08.11.2023 tarih ve K: 2023/8052 karar sayılı ve K:2023/8056 karar sayılı kesin kararları doğrultusunda hukuka ve kamu yararına aykırı olan rant amaçlı ısrar planlarının iptaline karar verilmesidir.

 

REKLAM ALANI